ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Pomoc i wsparcie

Rodzicu i Uczniu, jeżeli znalazłeś się w trudnej sytuacji, z którą nie możesz sobie poradzić, skontaktuj się z:

Pedagogiem szkolnym

p. Aldoną Kaźmierczak, w godzinach pracy pedagoga szkolnego (sprawdź na stronie w zakładce: Szkoła - Pedagog) tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Wychowawcą, Dyrekcją

tel.62 7428376 lub przez e-dziennik

Specjalistą

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Pleszewie ul. Słowackiego 14 tel.627421655

Zasady pracy na lekcjach on-line

Pamiętajmy o podstawowych zasadach zachowania na lekcjach on-line!

Czytaj więcej
Business person

                                                                                            Kowalew, dnia 20.08.2020r.

Szanowni Państwo,

Dyrektor ZSP w Kowalewie informuje o konieczności zapisu dzieci do świetlicy i złożenia deklaracji na obiady. Karty do pobrania na stronie internetowej szkoły zspkowalew.pl lub przy głównym wejściu do szkoły.  Dokumenty należy włożyć do skrzynki znajdującej się przy głównym wejściu do szkoły do 26.08.2020 r. do godziny 14:00 .

Ponadto informuję, że w związku z organizacją działalności opiekuńczej szkoły w  okresie pandemii w roku szkolnym 2020/2021 do świetlicy uczęszczać mogą tylko uczniowie objęci dowozem szkolnym, uczniowie obojga rodziców/opiekunów pracujących.          

                                                                                                       Kierownik Świetlicy

   Katarzyna Ziemkiewicz

Do pobrania:

Udostępnij na Facebooku
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleszewie, informuje  zainteresowanych rodziców lub prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do  przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów czy szkół ponadgimnazjalnych o możliwości  składania wniosków w sprawie dożywiania. Wnioski z pełną dokumentacją tj. wniosek, zaświadczenia o dochodach netto za  miesiąc poprzedzający złożenie wniosku, inne dokumenty świadczące o dochodach rodziny  np. renta, alimenty, świadczenia rodzinne, zaświadczenia z PUP, zaświadczenia o ilości hektarów przeliczeniowych z Urz. Gminy. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o ustanowieniu programu: „Posiłek w szkole i w domu” rodziny, w których dochód na osobę  nie przekracza  150%  kryterium dochodowego (528,00 zł)  czyli   792,00 zł. miesięcznie, kwalifikują się do objęcia pomocą w formie pokrycia kosztów dożywiania w szkole czy przedszkolu. 
Termin składania wniosków do tut. ośrodka ustala się do dnia 10 sierpnia 2020 r.
Udostępnij na Facebooku