UWAGA

ZSP w Kowalewie,
ul. B. Chrobrego 36, Kowalew, 63-300 Pleszew

Nowa jakość edukacji -  infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew

W ramach projektu Nowa Jakość Edukacji - infrastruktura Gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew realizowana jest modernizacja i doposażenie 11 pracowni szkolnych w Publicznych Gimnazjach na terenie Miasta i Gminy Pleszew oraz budowa boiska szkolnego przy Publicznym Gimnazjum w Kowalewie.

Oś Priorytetowa:    9. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
Działanie:    9.3.  Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
Poddziałanie:  9.3.3. Inwestowanie w rozwój infrastruktury edukacji ogólnokształcącej

Okres realizacji: 01.06.2017 r. - 30.09.2017 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1
NIP 608 00 74 221

REGON 250 85 52 97

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 ? 15:30
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 
tel.: 62 74 28 340

Cel główny projektu:

Głównym celem projektu jest inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Celem projektu jest inwestycja w infrastrukturę edukacyjną.

Cele szczegółowe projektu:

- wyrównywanie szans rozwojowych między regionami,

- umożliwienie dostępu do nowoczesnej infrastruktury edukacyjnej,

- rozwój bazy edukacyjnej i sportowej gminy,

- poprawa jakości nauczania,

- inwestowanie w kapitał ludzki.

Planowane efekty:

Realizacja celu przyczyni się do poprawy stanu infrastruktury edukacyjnej na terenie Miasta i Gminy Pleszew. Efekty projektu przyczynią się do wyższego poziomu nauczania, poszerzenia usług edukacyjnych szkoły, co przełoży się w przyszłości na wzrost aktywności zawodowej mieszkańców regionu i pozwoli na rozwój cywilizacyjny regionu. Projekt ma istotny wpływ na jakość kapitału ludzkiego w Wielkopolsce - działania edukacyjne stanowią jeden z najbardziej istotnych czynników dla jakości zasobów ludzkich, a wysoka jakość czynnika ludzkiego należy do najważniejszych czynników wzrostu gospodarczego 
i społecznego.

Wartość projektu:

Wartość ogółem: 1 378 845,60 zł, w tym dofinansowanie z budżetu środków europejskich stanowi 85% i wynosi 1 172 018,76 zł.


Projekt „Nowa jakość edukacji”

image001

jest realizowany w ramach:

Oś Priorytetowa:    8: Edukacja
Działanie:    8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej
Poddziałanie:  8.1.2. Kształcenie ogólne – projekty konkursowe

W ramach projektu przewidziane jest:

 • doposażenie pracowni gimnazjalnych oraz gabinetów terapii pedagogicznej,
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów,
 • kursy doskonalące dla nauczycieli.

w tym

 • doposażenie pracowni w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematycznych 
  w pomoce dydaktyczne niezbędne do przeprowadzania doświadczeń i eksperymentów
 • zajęcia dodatkowe dla uczniów przedmiotowych gimnazjów z matematyki, języka niemieckiego, biologii, chemii, fizyki, geografii,
 • zajęcia w Gabinetach terapii pedagogicznej,
 • kursy doskonalące dla nauczycieli tj.:  kursy doskonalące z zakresu doświadczenia 
  i eksperymentu w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych, z zakresu techniki kreatywne w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu w nauczaniu matematyki,  z zakresu indywidualizacji procesu w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu nauczania na lekcji języka obcego, z zakresu kształtowania kompetencji kluczowych i metody daltońskiej (w zakresie nauczania opartego na metodzie eksperymentu)
 • dla nauczycieli prowadzących gabinety terapii pedagogicznej:  kursy doskonalące 
  z zakresu konstruowania indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami.

Okres realizacji: 01.08.2017 r. – 31.08.2018 r.

Obszar realizacji: Miasto i Gmina Pleszew

Projektodawca:  Miasto i Gmina Pleszew
63-300 Pleszew, ul. Rynek 1

Biuro Projektu:
ul. Rynek 1
63-300 Pleszew
Godziny otwarcia: 7:30 – 15:30
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel: 62 74 28 340

Cel projektu:
Podniesienie jakości kształcenia w 5 gimnazjach Miasta i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r. poprzez:

 • wzrost wiedzy i podniesienie kompetencji wśród 190 uczniów/nnic z 5 gimnazjów Miasta 
  i Gminy Pleszew w okresie do 31.08.2018 r.
 • podniesienie wiedzy i kompetencji 17 nauczycieli z 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew 
  w okresie do 30.11.2017 r.
 • doposażenie 11 klasopracowni i 5 gabinetów terapii pedagogicznej w 5 przedmiotowych gimnazjach w okresie do 30.11.2017 r.

Uczestnicy projektu:

Grupę docelową projektu stanowić będzie 190 uczniów/-nnic (w tym 87 dziewczynek i 8 osób niepełnosprawnych) uczęszczających do Gimnazjów w Pleszewie, 17 nauczycieli (w tym 2 mężczyzn) pracujących w/w Gimnazjach oraz pięć gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew.

Planowane efekty:

Wśród oczekiwanych rezultatów projektu wymienić można zarówno miękkie, jak i twarde. Rezultatami twardymi projektu będą:

 • utworzenie 5 Gabinetów terapii pedagogicznej,
 • doposażenie 11 pracowni przedmiotowych,
 • liczba doposażonych szkół – 5 gimnazjów Miasta i Gminy Pleszew

Do oczekiwanych rezultatów miękkich zaliczyć można, m.in.:

 • zdobycie przez uczniów kompetencji kluczowych, umiejętności pracy w zespole, komunikowania się, rozwiązywania problemów, wysłuchiwania innych i brania pod uwagę ich punktów widzenia, łączenie i porządkowanie rozmaitych porcji wiedzy, umiejętność organizowania i oceniania własnej pracy,
 • nabycie/poszerzenie wiedzy/umiejętności dotyczących kompetencji z zakresu doświadczeń 
  i eksperymentów w pracy nauczyciela przedmiotów przyrodniczych lub indywidualizacja procesu nauczania na lekcji języka obcego lub technik kreatywnych w nauczaniu matematyki lub konstruowanie IPE-T dla uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami lub kształtowanie kompetencji kluczowych dot. pracy zespołowej.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu: 225 597,50 zł

Kwota dofinansowania: 200 147,50 zł

 

Kursy doskonalące dla nauczycieli

Pismo przewodnie

Regulamin rekrutacji uczestników

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Zajęcia dla uczniów

Informacje

Regulamin

Udostępnij na Facebooku